piv

 

(بنقل از روابط عمومی سازمان)معاون فرمانداربه همراه مسئول حراست فرمانداری شهرستان زیرکوه،به دیدار همکاران اداره تعاون روستایی این شهرستان رفت واز نزدیک در جریان اقدامات،برنامه های صورت گرفته در حوزه شبکه تعاون روستایی قرار گرفت.
فاطمی رئیس تعاون روستایی شهرستان زیرکوه ضمن خیر مقدم،به معاون فرماندار و جمع حاضر،ضمن تشکر از مهندس قربانی مدیرسازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی وجمع همکاران درتوجه ویژه به این مجموعه،گزارش مبسوطی از عمده خدمات ارائه شده،منجمله توزیع سوخت،آرد روستایی،کود،سموم شیمیایی خرید های حمایتی و تضمینی و...،همچنین پروژه در دست ساخت اولین کارخانه صنعتی این شهرستان در قالب فرآوری وبسته بندی محصولات کشاورزی(زرشک- عناب – زعفران)را نیز ارائه داد.وی همچنین به بیان بعضاً مشکلات موجود در سطح تشکلها نیز ازقبیل جذب تسهیلات و...پرداخت.
مصطفوی نیا معاون فرماندار شهرستان زیرکوه نیز در این دیدار،اضمن تشکر از اقدامات شبکه تعاون روستایی در این شهرستان،قدردانی نمودوقول مساعد،در جهت پیگیری مشکلات مطرح شده را داد.