به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی خرسان جنوبی ، غلامرضا قربانی مدیر در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان  سربیشه به منظور بازدید از تشکلهای تحت پوشش تعاون روستایی استان ، ضمن دیدار و برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت تعاون روستایی ابوعلی سینا این شهرستان ، در جریان مشکلات و تنگناهای فراروی این شرکت قرار گرفت و جهت پویایی هرچه بیش تر شرکت مذکور راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه نمود.

در پایان این بازدید ، غلامرضا قربانی ضمن حضور در محل فروشگاه این شرکت ، از نزدیک در جریان فعالیت های این فروشگاه قرار گرفت.