به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان خراسان جنوبی با حضور مدیر تعاون روستایی و مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، اعضاء کمیته و مدیر عامل و اعضاء هئیت مدیره شرکتهای تعاونی تولید همیشه سبز اسلامیه ، نسیم سرند و غدیر میانتگ شهرستان فردوس مشکلات و تنگناهای فراروی این شرکتها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت برون رفت آنها از وضعیت موجود مورد تصویب قرار گرفت.

قربانی مدیر تعاون روستایی استان گفت: با پیگیری های صورت گرفته مقرر داریم در تمامی شهرستانهای استان، این کمیته با حضور مدیران جهادکشاورزی و دبیری روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان ها تشکیل گردد و هدف اصلی این کمیته بررسی مشکلاتی و ارائه راهکار های عملیاتی است که شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی با آنها درگیر می باشند.